Justyna Lis

Justyna Lis

Komisja Europejska zatwierdziła 30 kietnia 2014 finansowanie 225 nowych projektów w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+.

Wybrane projekty zostały przedstawione przez beneficjentów ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Obejmują one działania w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu, polityki ochrony środowiska, a także popularyzowanie zagadnień związanych ze środowiskiem w UE. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 589,3 mln euro, z czego 282,6 mln euro zapewni UE.

keKomisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „W ostatnim roku obecnego okresu programowania program LIFE+ ponownie jest źródłem cennego dla UE wsparcia finansowego w zakresie projektów ochrony środowiska i przyrody. Najnowsze projekty w istotny sposób przyczynią się do ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego Europy, a także do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu poprzez inwestycje w niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę. Dzięki powszechnie uznanym sukcesom programu LIFE+ i finansowanych z niego projektów niedawno przyjęto nowe rozporządzenie LIFE na rzecz środowiska i klimatu na lata 2014–2020 o zwiększonym budżecie.”

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Cieszę się, że w tym roku również zaproponowano wiele innowacyjnych projektów. Nasz wkład w ich realizację wyniesie ponad 41,2 mln euro, przy budżecie całkowitym w wysokości 109,4 mln euro. Coraz więcej projektów LIFE obejmuje działania w dziedzinie klimatu. Chcemy, by kwestii tej poświęcono jeszcze większą uwagę. W ramach nowego programu LIFE w latach 2014-2018 na działania w dziedzinie klimatu przeznaczymy ponad 850 mln euro. Będzie to kwota w przybliżeniu trzykrotnie wyższa od kwoty obecnie przeznaczonej na ten cel.”

W odpowiedzi na ostatnie zaproszenie do składania wniosków, którego termin minął w czerwcu 2013 r., Komisja otrzymała 1 468 wniosków. 225 projektów spośród nich zakwalifikowano do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja.

1) Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 342 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 92 projekty zgłoszone przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane przez beneficjentów w 25 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 262,5 mln euro, z czego około 147,9 mln euro zapewni UE. Większość projektów (79) dotyczy ochrony przyrody, przyczyniając się do realizacji dyrektyw ptasiej lub siedliskowej oraz sieci Natura 2000. Pozostałe 13 projektów dotyczy różnorodności biologicznej. Należą one do kategorii projektów pilotażowych LIFE+ i uwzględniają szersze kwestie związane z różnorodnością biologiczną.

2) Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych, technologii, metod i instrumentów. Spośród 961 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 125 projektów zgłoszonych przez wiele różnego rodzaju organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty, realizowane przez beneficjentów w 22 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 318,5 mln euro, z czego około 130,8 mln euro zapewni UE.

W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 41,2 mln euro na 33 projekty bezpośrednio dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu o całkowitym budżecie w wysokości 109,4 mln euro. Wybrane projekty, realizowane w Austrii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii, zostały przedstawione w załączniku do niniejszego komunikatu prasowego. Ponadto wiele innych projektów poświęconych innym zagadnieniom będzie również miało pośredni wpływ na emisje gazów cieplarnianych.
Inne ważne dziedziny obejmują odpady i zasoby naturalne, innowacje, wodę oraz chemikalia.

3) Projekty LIFE + informacja i komunikacja służą upowszechnianiu informacji i podkreślaniu wagi zagadnień związanych ze środowiskiem. Spośród 165 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 8 projektów zgłoszonych przez organizacje z sektora publicznego i prywatnego zajmujące się ochroną przyrody lub środowiska. Projekty prowadzone są w sześciu państwach członkowskich (w Austrii, na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii) i stanowią inwestycję o łącznej wartości 8,3 mln euro, z czego około 3,9 mln euro zapewni UE.

Cztery projekty dotyczą kampanii środowiskowych UE, trzy mają na celu zwiększenie wiedzy o kwestiach ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, a jeden koncentruje się na zapobieganiu pożarom lasów.

LIFE + jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i dysponuje budżetem w wysokości 2,1 mld euro na lata 2007-2013. Komisja ogłasza rocznie jeden nabór wniosków dotyczących projektów LIFE+.
Program LIFE będzie prowadzony w latach 2014-2020 na podstawie nowego rozporządzenia LIFE na rzecz środowiska i klimatu. Na ten okres program dysponuje całkowitym budżetem w wysokości 3,4 mld euro w cenach z grudnia 2013 r. Będzie obejmował podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

Źródło: Komisja Europejska

Od dnia 28 kwietnia pompy ciepła w Polsce wychodzą z cienia innych technologii OZE.

pcWydawać by się mogło, że przez kilka ostatnich lat pompy ciepła w Polsce znajdowały się na dalszym planie w stosunku do innych urządzeń i technologii wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Brak jednoznacznego uznania pomp ciepła jako urządzeń korzystających z OZE był dużym utrudnieniem i stanowił główną barierę w staraniach o wsparcie ze strony decydentów.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł jest pierwszym jednoznacznym dokumentem w prawie polskim, według którego znaczna część ciepła przekazywanego przez pompy ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych. Określono w nim m.in. sposób obliczania rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej przez pompy ciepła.

Zapis Rozporządzenia mówi, że: Przy obliczaniu końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie w przypadku pomp ciepła stosuje się odpowiednio wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy 2009/28/WE, stanowiące załącznik do decyzji.

Zapis ten ma fundamentalne znaczenie dla branży pomp ciepła w Polsce. Jest bowiem jednoznaczny z zaakceptowaniem przez rząd Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2013r. ustanawiającej wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/28/WE.

Według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła opublikowany dokument stanowi bardzo silny i jednoznaczny impuls dla rozwoju polskiego rynku pomp ciepła. Rozporządzenie, które weszło w życie 28 kwietnia 2014 roku, znacząco upraszcza sposób szacowania energii z OZE dla pomp ciepła, co ma duże znaczenie dla pracy instytucji statystycznych (GUS).

Warto przypomnieć, że uznana przez polski rząd Decyzją Komisji Europejskiej aby energia przekazywana przez pompy ciepła została uznana za energię odnawialną zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE, minimalna wartość współczynnika SPF (ang. Seasonal Performance Factor) dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną musi wynosić 2,5 przy sprawności produkcji energii elektrycznej ustalonej na poziomie 45,5%.

Oznacza to, że zdecydowana większość pomp ciepła aktualnie dostępnych na polskim rynku jest traktowana jako odnawialne źródła energii, łącznie z pompami ciepła wykorzystującymi powietrze jako dolne źródło ciepła. Dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną minimalna wartość SPF musi wynosić 1,15. Oznacza to również, że zdecydowana większość pomp ciepła tego typu korzysta z energii ze źródeł odnawialnych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. ma szansę stać się przełomowym momentem dla znaczenia pomp ciepła w sektorze odnawialnych źródeł w Polsce . Jest to niewątpliwie duża szansa dla rozwoju rynku oraz dla wzrostu ogólnej świadomości w społeczeństwie w zakresie technologii pomp ciepła jako atrakcyjnej i bardzo realnej pod względem ekonomicznym i ekologicznym alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii.
Poniższe porównanie (zgodne z rozporządzeniem MG) wskazuje jak wygląda ilość energii z OZE dla wybranych technologii pomp ciepła korzystających z OZE w budynku jednorodzinnym o powierzchni 200 m2.

portpc wykres
Porównanie przekazywanej energii z OZE dla różnych technologii w budynku jednorodzinnym o powierzchni ogrzewanej 200 m2.

Wykazane w przykładzie ilości energii z OZE wskazują jak bardzo atrakcyjna stanie się pompa ciepła pod względem produkcji energii ze źródeł odnawialnych np. do powszechnie stosowanych w Polsce technologii podgrzewania wody użytkowej z kolektorów słonecznych.

Warto podkreślić, że technologia pomp ciepła to jedna niewielu , już dziś dostępnych, wysokoefektywnych technologii, dzięki której energię promieniowania słonecznego zgromadzoną w ciągu lata można wykorzystać także zimą! W przyszłości, gdy coraz większa część energii elektrycznej będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, stosowanie pomp ciepła będzie automatycznie zbliżać się do celu idealnego - korzystania tylko z odnawialnych źródeł energii. Całkowity brak niskiej emisji zanieczyszczeń i najniższe koszty eksploatacji wśród wielu technologii, czy też korzystny wpływ na stabilizację obciążenia sieci elektrycznej w Polsce to kolejne niezwykle ważne argumenty dla powszechnego stosowania pomp ciepła.

Źródło: PORT PC
 
poniedziałek, 28 kwiecień 2014 15:03

Od światła słonecznego do paliwa lotniczego

Od światła słonecznego do paliwa lotniczego – w ramach projektu UE stworzono pierwszą naftę „słoneczną”

slonce 1Finansowany przez UE projekt badawczy o nazwie SOLAR-JET doprowadził do wyprodukowania pierwszego na świecie „słonecznego” paliwa lotniczego z wody i dwutlenku węgla (CO2). Naukowcy po raz pierwszy z powodzeniem zademonstrowali cały łańcuch produkcyjny odnawialnej nafty przy użyciu skoncentrowanego światła jako źródła energii o wysokiej temperaturze. Projekt jest nadal na etapie eksperymentalnym, a z wykorzystaniem symulowanego światła słonecznego wyprodukowano w warunkach laboratoryjnych szklankę paliwa. Wyniki dają jednak nadzieję, że w przyszłości ze światła słonecznego, wody i CO2 można będzie produkować dowolne płynne paliwa węglowodorowe.
Unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: „Technologia ta oznacza, że być może pewnego dnia będziemy mogli produkować duże ilości bardziej ekologicznego paliwa dla samolotów, samochodów i innych środków transportu. Mogłoby to znacznie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i uczynić użytecznym jeden z głównych gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie”.
solar jet
Reaktor słoneczny przekształca CO2 i wodę w gaz syntezowy

Proces
Pierwszy etap polegał na wykorzystaniu skoncentrowanego światła symulującego światło słoneczne do przekształcenia dwutlenku węgla i wody w gaz syntezowy w wysokotemperaturowym reaktorze słonecznym (zob. ilustracja powyżej) zawierającym materiały oparte na tlenku metalu, który został wynaleziony w ETH Zürich. Gaz syntezowy (mieszanina wodoru i tlenku węgla) został następnie przekształcony w naftę przez firmę Shell przy wykorzystaniu znanego procesu Fischera-Tropscha.

Chociaż produkcja gazu syntezowego przy pomocy skoncentrowanego promieniowania słonecznego jest nadal na wczesnym etapie rozwoju, przekształcanie gazu syntezowego w naftę jest już stosowane przez przedsiębiorstwa, w tym Shell, na dużą skalę. Połączenie tych dwóch podejść może zapewnić bezpieczne, trwałe i skalowalne dostawy paliwa lotniczego, oleju napędowego i benzyny, a nawet tworzyw sztucznych. Paliwa otrzymane w procesie Fischera-Tropscha są już certyfikowane i mogą być wykorzystywane przez istniejące pojazdy i statki powietrzne bez modyfikacji ich silników lub infrastruktury paliwowej.

Kontekst
Czteroletni projekt SOLAR-JET rozpoczął się w czerwcu 2011 r. i otrzymuje wkład finansowy UE w wysokości 2,2 mln euro z siódmego programu ramowego (7PR). W projekcie biorą udział organizacje badawcze reprezentujące środowiska akademickie i przemysł (ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions oraz partner w zakresie zarządzania ARTTIC).

Na następnym etapie realizacji projektu partnerzy zamierzają ulepszyć reaktor słoneczny i ocenić, czy technologia ta będzie funkcjonować na większą skalę i po konkurencyjnych kosztach.

Poszukiwanie nowych, zrównoważonych źródeł energii pozostanie jednym z priorytetów programu „Horyzont 2020” – siedmioletniego programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2014 r. W zaproszeniu do składania wniosków „Konkurencyjna energia niskoemisyjna”, opublikowanym w dniu 11 grudnia ubiegłego roku, Komisja zaproponowała zainwestowanie w tej dziedzinie w ciągu dwóch lat 732 mln euro. Zaproszenie obejmuje temat dotyczący rozwoju nowej generacji technologii dla biopaliw i zrównoważonych paliw alternatywnych.


Źródło: Komisja Europejska
środa, 23 kwiecień 2014 00:00

Czyste niebo dla Małopolski

10 kwietnia b.r. w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł Energii AGH w Miękini miało miejsce spotkanie zatytułowane „Czyste niebo dla Małopolski – wyzwania dla zrównoważonego rozwoju”.

W debacie dotyczącej m.in. działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, czystego powietrza w Małopolsce oraz efektywnych technologii energetycznych
w regionie, wzięli udział przedstawiciele Województwa Małopolskiego, władz Miasta Krakowa, naukowcy oraz instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska. Wspólnie powołali energetyczny Think Tank, którego zadaniem będzie regularne wsparcie dla powyżej opisanych działań.

Wydarzenie miało na celu przede wszystkim wypracowanie wspólnej strategii, która przyniesie wymierne korzyści w postaci czystego powietrza wolnego od smogu. Wśród poruszonych podczas spotkania zagadnień znajdują się m.in. kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i polityką energetyczną w Małopolsce oraz efektywnymi i czystymi technologiami energetycznymi, a także dyskusja nad Programem Ograniczenia Niskiej Emisji i rozwojem odnawialnych źródeł energii w programach rozwoju Małopolski.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Burmistrz Gminy Krzeszowice, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, przedstawiciel ruchu społecznego Krakowski Alarm Smogowy oraz partnerzy technologiczni: Viessmann, PGNiG.

W trakcie spotkania zostało również podpisane porozumienie pomiędzy AGH, Gminą Krzeszowice i Małopolską Agencją Energii i Środowiska, którego celem będzie współpraca na rzecz utworzenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" (www.miekinia.agh.edu.pl).

2 3
Podpisanie porozumienia (od lewej Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska- Paweł Jastrzębski, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Czesław Bartl - Burmistrz Gminy Krzeszowice) Prezentacja Pana Marka Bednarza - Dyrektor Sprzedaży Viessmann Sp. z o.o.
4 5
Od lewej - Katarzyna Kucharska – Dyrektor Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, Jarosław Kotyza- Kierownik Laboratorium
Edukacyjno- Badawczego w Miękini
Od lewej Jarosław Kotyza- Kierownik Laboratorium Edukacyjno- Badawczego w Miękini,Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska - Paweł Jastrzębski, Profesor Wojciech Górecki, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
środa, 23 kwiecień 2014 00:00

Greenpower: dawka wiedzy i nowości

Ruszyła już rejestracja na targi Expopower i Greenpower (13-15 maja, Poznań).

Na stronie www.mtp24.pl można już odebrać bezpłatny bilet wstępu. Bilet obowiązuje na wszystkie wydarzenia podczas targów. A co dokładnie czeka nas podczas najbliższej edycji Greenpower?

greenpowerNa ekspozycji majowych targów w Poznaniu wystawcy zaprezentują m.in.: rozdzielnice w izolacji gazowej, zestawy fotowoltaiczne do podgrzewania wody, mikrofalowniki czy monitoringi instalacji PV, a także rozdzielnice w izolacji gazowej, programy do projektowania instalacji odgromowych, przyrządy do pomiaru strat dielektrycznych, detektory termoluminescencyjne, mobilne systemy pomiarowe przekładników napięciowych i trójfazowe przekładniki prądu. Przedstawienie tak zróżnicowanej gamy produktów w jednym miejscu możliwe jest dzięki uzupełnieniu Greenpower o odbywające się równolegle targi Expopower.

Nowinki z branży OZE
Nowe produkty stanowią największą atrakcję dla gości targowych. Jedną z nowości wystawców jest PV monitoring device, firmy Solar-Log ™. Produkowany przez Solare Datensysteme GmbH, który to jest liderem na rynku monitoringu PV. System ten, z zaletą "Made in Germany", jest kompatybilny z większością falowników dostępnych obecnie na rynku. ABB Sp. z o.o. promować będzie kompaktowa rozdzielnicę w izolacji gazowej ELK-3/420C. Firma ABB jest autorem wielu innowacji w zakresie technologii rozdzielnic izolowanych gazem. Nasza najnowsza seria rozdzielnica ELK-3 kompakt dla 420 kV została opracowana, by pokonać różne bariery związane z osiągami.


Energia wydarzeń
Podczas targów Greenpower również zaplanowano szereg konferencji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, m.in. już pierwszego dnia targów, we wtorek 13 maja, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, zachęcają do udziału w seminarium sektora OZE w ramach projektu europejskiego: Keep on Track! Monitoring realizacji założeń pakietu klimatyczno-energetycznego UE w Polsce.
Również na ten dzień planowane jest II Forum Fotowoltaika dla każdego, które już po raz drugi organizowane jest przez MTP oraz redakcja miesięcznika „Czysta Energia”. Partnerem tego wydarzenie jest Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

Także pierwszego dnia targów Greenpower odbędzie się seminarium pt. „Ochrona odgromowa i przepięciowa prosumenckich instalacji fotowoltaicznych (PV)”. Tu dowiemy się o zagrożeniach dla instalacji PV spowodowane bezpośrednimi i pobliskimi wyładowaniami piorunowymi, ochronie przed przepięciami w obwodach DC instalacji PV i ochronie przepięciowej w obwodach przesyłu informacji oraz zapewnieniu bezpiecznego odstępu izolacyjnego (system przewodów izolowanych HVI).

W środę (14 maja) Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej proponują zwiedzającym oraz wystawcom, uczestnictwo w seminarium: „Biogazownie rolnicze – bezpieczne źródło energii w Twojej gminie!” oraz „Prosument – własna energia dla biznesu i domu. Uwarunkowania, technologie, finansowanie”. Natomiast redakcja miesięcznika „Czysta Energia” wraz z MTP oraz partnerem konferencji Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią zaprasza na konferencję pt. „Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne”.
Ostatniego dnia targów Greenpower, czyli 15 maja, z uwagi na darmowy w tym dniu wstęp na teren targów dla uczniów i studentów, zaplanowano seminarium „Młodzi na rynku pracy OZE”.

Pełny program na www.greenpower.mtp.pl
czwartek, 17 kwiecień 2014 15:30

Szkolenia OZE z w4e

Zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanych przez firmę W4E szkoleniach otwartych z zakresu odnawialnych źródeł energii, które w szczególności skupiają się na energetyce wiatrowej i fotowoltaice.

„Pomiar wietrzności i analizy komputerowe jako niezbędne narzędzie do realizacji projektu wiatrowego”
20.05.2014 (Warszawa) – zapisy w promocyjnej cenie do 9.05.2014

„Oddziaływanie elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych na środowisko – aspekty praktyczne, akceptacja społeczna i negocjacje z przeciwnikami inwestycji”
21.05.2014 (Warszawa) – zapisy w promocyjnej cenie do 9.05.2014

„Inwestycja w energetykę wiatrową – prawo, technika, projektowanie, użytkowanie”
szkolenie dwudniowe połączone z wyjazdem na lokalizację
6-7.06.2014 (Bełchatów) – zapisy w promocyjnej cenie do 14.05.2014

„Inwestycja w fotowoltaikę – prawo, technika, projektowanie, użytkowanie”
szkolenie dwudniowe połączone z wyjazdem na lokalizację
13-14.06.2014 – zapisy w promocyjnej cenie do 19.05.2014

„Inwestycja w OZE w systemie aukcyjnym – aspekty prawne i techniczne”
25.06.2014 (Poznań) – zapisy w promocyjnej cenie do 6.06.2014

„Energetyka wiatrowa dla nie-techników - technika, projektowanie, użytkowanie”
23.07.2014 (Warszawa) – zapisy w promocyjnej cenie do 11.07.2014

„Fotowoltaika dla nie-techników – technika, projektowanie, użytkowanie”
24.07.2014 (Warszawa) – zapisy w promocyjnej cenie do 11.07.2014

W przypadku zainteresowania, którymś z powyższych szkoleń bardzo prosimy o kontakt.
Przedstawimy wówczas szczegółowy program, miejsce i koszt szkolenia wraz z sylwetkami prelegentów.

Kontakt:
Paulina Tomczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 236 50 60

Więcej: http://www.w4e.pl/szkolenia/szkolenia_otwarte


czwartek, 17 kwiecień 2014 10:25

Życzenia Świąteczne

Życzenia Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości
Świąt Wielkanocnych
składa redakcja GLOBEnergia.
wielkanoc 2014

Życzenia Zdrowych, Spokojnych,

Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości

Świąt Wielkanocnych

składają redakcje GLOBEnergia oraz TERMOMODERNIZACJA.

wtorek, 08 kwiecień 2014 00:00

Nagrody Acanthus Aureus przyznane

Podczas gali otwarcia targów INSTALACJE w Poznaniu przyznano nagrody za najlepsze odzwierciedlenie strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej.

nagroda instal

Nagrody „Acanthus Aureus" stały się już tradycją targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kapituła konkursowa nagrodziła 13 firm.

Laureaci: PELLASX SP. Z O.O. SP. K., MCALPINE POLSKA KRYSIAK SP. J., LESZCZYŃSKA FABRYKA, CAPRICORN SA, FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP. J., KERMI SP. Z O.O., DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND SP. Z O.O., VENTURE INDUSTRIES SP. Z O.O., UNIWERSAL SP. Z O.O., TWEETP SP. Z O.O., POLSKIE GÓRNICTWO I GAZOWNICTWO SA, DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA, ITRON POLSKA SP. Z O.O.
Źródło: MTP Sp. z o.o.

IV Mistrzem Polski Instalatorów został Pan Dariusz Piotrowski! 

mistrzowstwa
Finałowi IV Mistrzostw Polski Instalatorów, które odbyły się na terenie MTP podczas Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE 2014, towarzyszyły ogromne emocje.

W rywalizacji zwyciężył Dariusz Piotrowski. Mistrz Montażu wykonał zadanie w czasie 1 minuty i 47,49 sekundy i wyjedzie z targów Mercedesem Citam!
Na podium stanął również Adam Piotrowski, który wykręcił czas 2 minut i 03,41 sekundy oraz Krzysztof Francke z czasem 2 minut i 06,36 sekundy.

Źródło: MTP Sp. z o.o.
 

OZE, odpady i recykling, woda oraz ścieki, powietrze, hałas i wibracje, ochrona przeciwpowodziowa, wykrywanie zagrożeń, aparatura kontrolno-pomiarowa, gospodarka komunalna oraz wiele innych – zakres październikowych targów POLEKO obejmuje wszystkie najistotniejsze kwestie związane z ekologią.

W tym roku organizatorzy planują poszerzyć ekspozycję targów o nowe segmenty rynku: wojsko oraz lotniska i lądowiska

poleko 2 2013

Targi ochrony środowiska w Poznaniu, czyli Poleko (14-17.10.2014 r.), stanowią dobrą okazję, by w drugim półroczu zaprezentować swoją ofertę, wymienić doświadczenia, spotkać się z klientami oraz zapoznać z nowymi trendami i technologiami na rynku.

To najszersza w kraju ekspozycja zaawansowanych rozwiązań dla ochrony środowiska. Oferta wystawców prezentowana na targach, a także towarzyszące ekspozycji wydarzenia poświęcone są m.in. OZE, sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej, kwestiom związanym z odzyskiem i recyklingiem odpadów w Polsce i na świecie, najnowszym rozwiązaniom technicznym z zakresu gospodarki komunalnej oraz wodno-ściekowej.
W tym roku organizatorzy planują poszerzyć ekspozycję o nowe segmenty dedykowane dla branży wojskowej oraz utrzymania i eksploatacji lotnisk oraz lądowisk. Dodatkowo, zmiany zapoczątkowane zeszłorocznym wprowadzeniem ustawy śmieciowej generują również zmiany w formule Poleko – m.in. planowane są strefy dodatkowe dla PSZOK, RIPOK, konferencje dla osób odpowiedzialnych za organizację przetargów i zarządzanie gospodarką w gminach. Część konferencyjna targów Poleko poszerzy się także o wydarzenia stricte dedykowane tematyce: woda, hałas oraz rewitalizacja.

Wystawcy w zmodernizowanej hali
Ekspozycja targów Poleko powiększy się w tym roku o oddany już do użytku pawilon 8A. Hala, która dzięki inwestycjom została przystosowana do budowy nowoczesnych stoisk piętrowych (dopuszczalna wysokość zabudowy do 10 m), zwiększyła powierzchnię wystawienniczą w tzw. „Czteropaku” do 12.000 m2 brutto. Pawilon 8A od strony wewnętrznego pasażu „Czteropaku” jest wyposażony w antresolę, która łączy budynek z salami konferencyjnymi znajdującymi się na piętrze. Dodatkowo hala połączona będzie naziemnym pasażem z centrum konferencyjno-kongresowym (pawilon 15), gdzie podczas targów Poleko odbywać się będą konferencje i wykłady.

Nowa lokalizacja targów
Tegoroczne targi Poleko, oraz towarzyszące im targi Komtechnika, Gmina i Dworzec odbywać się będą w nowym podziale branż na pawilony, który ma na celu ułatwienie zwiedzającym odnalezienie komplementarnych ofert z poszczególnych branż:
• Pawilon 6A – Salon Recyklingu i Forum Recyklingu (Poleko)
• Pawilony 5 oraz 5A – technika komunalna i zagospodarowanie odpadów (Poleko i Komtechnika)
• Pawilon 8 – woda, powietrze, hałas i wibracje, klimat (Poleko)
• Pawilon 8A – doradztwo i instytucje ochrony środowiska, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, Miasteczko Ekologiczne (Poleko)
• Pawilon 7 – Salon Czystej Energii i Forum Czystej Energii (Poleko)
• Pawilon 7A – oferta wystawców Targów Produktów i Usług dla Samorządów GMINA oraz Salonu Lokalnego i Regionalnego Transportu Publicznego DWORZEC.

poleko 2013poleko 3 2013

Zeszłoroczna edycja Poleko obfitowała w wydarzenia dedykowane specjalistom – odbyło się około 50 konferencji, warsztatów i szkoleń. Do Poznania zjechało ponad 17 000 zwiedzających z 28 krajów spragnionych najnowszej wiedzy o rynku i produktach.

– Targi Poleko odwiedza bardzo szerokie grono specjalistów m.in. przedstawiciele samorządów, wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w urzędach miast, gmin, czy jednostek wojskowych, reprezentanci zakładów utylizujących, składujących i przetwarzających odpady, oczyszczalni ścieków, zakładów wodno-kanalizacyjnych, zarządów melioracji, zakładów energetycznych, elektrociepłowni, elektrowni czy zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, zakładów utrzymania zieleni, centrów logistycznych czy zarządcy miejskich przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej – mówi Michał Hempowicz, dyrektor poznańskich targów Poleko.

Więcej informacji na stronie: www.poleko.mtp.pl

Newsletter

Chcesz otrzymywać świeże informacje o wydarzeniach i aktualnościach z branży OZE? Dodaj swój e-mail do newslettera GlobEnergia
 

Partnerzy