Justyna Lis

Justyna Lis

Ukazał się najnowszy Europejski biuletyn energetyki odnawialnej - fotowoltaika 2013

40269832W roku 2013 światowy rynek fotowoltaiki charakteryzował się silnym ożywieniem.
Wstępnie szacuje się że roczny przyrost mocy zainstalowanej na poziomie 37 GWp w porównaniu do 30 GWp w 2012 i 2011.
Całkowite moce zainstalowane PV na świecie osiągnęły pod koniec roku sumaryczną moc 137 GWp, z rocznym przyrostem rzędu 35%.

Kliknij TUTAJ aby pobrać biuletyn.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)

Rehabilitacja prosumenckiej i rozproszonej energetyki odnawialnej podczas VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy

Polska podkreśla wagę sektora węglowego oraz walczy jednocześnie o rehabilitację węgla w Europie i o poprawę funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na Śląsku. Rola węgla w gospodarce nie jest jednak tak duża. Udział przychodów ze sprzedaży węgla w krajowym PKB to niecałe 1,4%, podczas gdy obroty na rynku energetyki odnawialnej w 2013 roku przekroczyły 1,3% PKB. Gdyby rynek energetyki prosumenckiej, mikro- i małych instalacji OZE rozwijał się zgodnie z przyjętym przez rząd w 2010 roku Krajowym Planie Działań (KPD), jego udział w PKB przekroczyłby 1,6% (źródło: IEO, Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji ‘2013). Znaczna część wartości rynku powstałaby na Śląsku, a zdecydowana większość (80%) wytworzona zostanie w branży kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz w fotowoltaice. Pierwsze dwie z powyższych branż to filary obecnej energetyki prosumenckiej, której zaufało już 250 tys. drobnych inwestorów. Ta trzecia to wschodząca gwiazda i już w niedalekiej przyszłości realny konkurent na rynku energii elektrcznej.
2014 ieo forum
Branże te spotykają się na VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy , organizowanym w tym roku na Śląsku, w Raciborzu, aby potwierdzić, że właśnie te trzy rodzaje mikroinstalacji, każda oddzielnie, ale także w inteligentnie zarządzanych hybrydach i mikrosieciach, mogą zaspokajać potrzeby energetyczne i oczekiwania w zasadzie każdego z prosumentów. Podczas, gdy energetyka odnawialna jest marginalizowana w krajowej debacie, Forum w Raciborzu jest również okazją do pokazania realnego potencjału mikroinstalacji OZE, trendów rozwojowych oraz, po zbyt wielu niczym nieuzasadnionych (brak podstaw naukowych) i krzywdzących wypowiedziach polityków, do rehabilitacji energetyki prosumenckiej w polityce energetycznej kraju i ochronie wizerunku w oczach opinii publicznej. Rehabilitacja branż OZE nie byłaby możliwa przy podejściu jednostkowym do problemu, poprzez pryzmat pojedynczego prosumenta, czy jednego rodzaju mikroinstalacji, ale jest łatwiejsza przy kompleksowym podejściu, łączeniu różnych źródeł w pakiet rozwiązań dla energetyki obywatelskiej. Nawet wobec monolitu silnych i dobrze zorganizowanych grup interesów energetyki scentralizowanej energii, sprawdza się bowiem stara łacińska sentencja „nec Hercules contra plures” - i Herkules nie poradzi przeciw wielu. Aby wzmocnić swój głos, krajowy przemysł mikroinstalacji wraz z instalatorami szukać będą porozumienia z Federacją Konsumentów. Promować też będzie rozwiązania zapewniające jak najszerszą akceptację społeczną, np. formuła prosumenta zbiorowego i spółdzielni energetycznych oraz rozwiązań poprawiających efektywność ekonomiczną oraz promujących jakość i niezawodność rozwiązań technicznych. Forum to okazja wskazania kluczowych mankamentów regulacyjnych. Istnieje wiele przesłanek do tezy, że prawo nie działa dobrze. Badania Urzędu Regulacji Energetyki pokazują, że nowelizacja Prawa energetycznego z lipca ub.r. nie doprowadziła do rozwoju rynku. W II półroczu ub. roku przyłączono do sieci elektroenergetycznej tylko 41 mikroinstalacji prosumenckich o mocy 1350 kW, przy ich łącznej liczbie wynoszącej zaledwie 130 szt. Ponadto, wyniki badań rynku mikroinstalacji OZE za ub. rok wskazują na w dalszym ciągu rosnącą liczbę mikroinstalacji „off-grid” (nieprzyłączonych do sieci). Dane te potwierdzają tylko, że system wsparcia i regulacje nie działają prawidłowo i nie prowadzą do realizacji ścieżki rozwoju mikroinstalacji wg KPD. Forum to też okazja do wskazania konkretnych przykładów niewłaściwego stosowania prawa, a nawet przejawów dyskryminacji prosumentów inwestujących w mikroinstalacje elektryczne. Organizatorzy Forum, zbierając informacje o takich przypadkach, przygotowują „czarną listę barier”. Nie chodzi jednak o „ścianę płaczu”. Instytut Energetyki Odnawialnej, w oparciu o analizę ww. przypadków i ograniczeń systemowych przygotowuje na Forum analizy ekonomiczne, analizy prawne i projekty poprawek do Prawa Energetycznego oraz wnioski o prokonsumenckie korekty w programach „Prosument” i „Bocian” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zalecenia do programów operacyjnych funduszy UE 2014-2020, które właśnie teraz, po zatwierdzeniu ramowej umowy Partnerstwa z UE, zaczynają być przygotowywane.

PilitkowskiDyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki – p. Janusz Pilitowski zapowiedział, że odniesie się bezpośrednio do propozycji i uwzględni w dalszych pracach. Wnioski z Forum zostaną przekazane nie tylko do Ministerstwa Gospodarki, ale także do innych instytucji, które objęły Forum patronatem i będą na nim reprezentowane, w tym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (odpowiedzialnego za koordynacje programowania programów operacyjnych), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (odpowiedzialnego za PROW), NFOŚiGW.

Zainteresowanych podjęciem w dyskusji na Forum i w końcowej deklaracji innych ważnych dla branży problemów oraz przedstawieniem „głosów w dyskusji” prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i zapraszamy do aktywnego udziału.

W imieniu organizatorów,
wisniewski
Grzegorz Wiśniewski, przewodniczący Forum

Czy instalator musi znać historię.... branży? A może będzie musiał nauczyć się produkcji urządzeń?

shutterstock 359340122 kwietnia 2014 r. ukazało się rozporządzenie MINISTRA GOSPODARKI, z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energi.

Rozporządzenie określa sposób na akredytację organizatora szkoleń dla instalatorów OZE.

Nieco zaskakuje zakres programowy szkolenia.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka naszego redakcyjnego wideobloga GLOBEnergia HD.

Podwyżki cen energii mają ogromny wpływ na stan naszych portfeli.

Nie dziwi zatem fakt, że z każdym kolejnym rachunkiem za prąd czy ogrzewanie stajemy się coraz bardziej świadomymi użytkownikami tych mediów i coraz częściej myślimy o tym, by nasze domy, gospodarstwa czy inne nieruchomości wyposażyć w urządzenia i instalacje, które mogą generować oszczędności. To z kolei powoduje sukcesywny wzrost zainteresowania energią odnawialną i efektywnością energetyczną w naszym kraju.

renexpo ban- Polacy coraz częściej zaczynają szukać rozwiązań, które umożliwiają mniejsze zużycie energii i jej tańszy zakup. OZE to nie tylko źródło czystej energii, szansa na obniżenie rachunków czy częściowe uniezależnienie się od lokalnych dostawców. To także potencjalne źródło dochodu, który można czerpać odsprzedając nadwyżki wyprodukowanego prądu do publicznej sieci elektroenergetycznej. W tym miejscu warto zaznaczyć, że rozproszona energia, panele słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne, mała kogeneracja czy też biogazownie na obszarach wiejskich często są bardziej ekonomiczne od dużych instalacji. – mówi Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland, będącej organizatorem Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland. – Ale inwestycje w odnawialne źródła energii są ważne dla naszej przyszłości także z innego powodu. Eksperci szacują, że polskie zasoby węgla brunatnego wyczerpią się w ciągu najbliższych 20 lat a kosztowne wydobycie węgla kamiennego jest mało opłacalne. W efekcie coraz więcej tego surowca importujemy z zagranicy, powiększając swoją zależność od zewnętrznych dostawców. Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju coraz bardziej oczywiste staje się, że Polska nie może dłużej opierać swojej gospodarki na rozwiązaniach, które niezmiennie wiodły prym przez ostatnie dziesięciolecia. Problemem jest również przestarzała i mocno wyeksploatowana infrastruktura elektroenergetyczna. Konieczność modernizacji linii przesyłowych oraz wyłączenia do 2015 roku bloków energetycznych o łącznej mocy 6500 MW powoduje, że Polska może mieć poważne problemy z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną. Aby zrównoważyć bilans energetyczny kraju oraz zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię, niezbędne będą inwestycje w odnawialne źródła energii. Pozostaje jeszcze kwestia unijnych zobowiązań. Warto zaznaczyć, że niektóre kraje członkowskie, takie jak Bułgaria, Estonia i Szwecja osiągnęły już swoje cele w zakresie OZE na 2020 rok. W Polsce mamy pod tym kątem jeszcze dużo do zrobienia. Przypomnijmy, że w Polsce udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. powinien osiągnąć poziom 15%. W 2012 roku udział ten wynosił 11 proc. Zaczynając niemal od zera, możemy korzystać z doświadczeń innych krajów. Dla Polski to jednocześnie szansa na stworzenie jednego z najnowocześniejszych systemów energetycznych w Europie. Wiele może zmienić ustawa OZE wchodząca w życie z początkiem 2015 roku, a która ma stać się impulsem dla rozwoju mikroinstalacji. Brak obowiązku koncesyjnego, brak uznania wytwarzania energii elektrycznej za działalność gospodarczą a tym samym zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, a także wyeliminowanie szeregu formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci to tylko niektóre przewidzianą ustawą ułatwienia dla polskich prosumentów. Zachętą do inwestowania w OZE są również specjalne programy wsparcia dla tego typu inwestycji w naszym kraju. Nawet do 100% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż mikroinstalacji mogą otrzymać indywidualni inwestorzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego składając wnioski o dotację w ramach programu „Prosument”. Z budżetu NFOŚiGW finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt, a także systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz mikrobiogazownie o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Na ten cel w latach 2014-2020 NFOŚiGW przeznaczy ok. 600 mln zł. Ale to jeszcze nie wszystko. Z początkiem 2014 roku wystartował program „Bocian”. W ramach tej inicjatywy, do 2017 roku do przedsiębiorców podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej trafi w sumie ok. 450 mln zł w postaci preferencyjnych pożyczek w kwocie od 2 do 40 mln zł. Z puli tej wspierane będą takie źródła jak np. biogazownie, wiatraki, małe elektrownie wodne, kotłownie na biomasę, systemy fotowoltaiczne, czy instalacje geotermalne. Dofinansowanie projektu może sięgnąć nawet 75% wartości projektu.

W obliczu wyczerpujących się złóż kopalnianych, rosnących cen energii oraz niekorzystnych zmian klimatycznych zainteresowanie OZE w Polsce i na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie. Konkurencja na rynku jest coraz większa. Producenci muszą nieustannie poszukiwać sposobów na tańsze i wydajniejsze wytwarzanie zielonej energii. To powoduje, że technologie stosowane do jej pozyskiwania są coraz bardziej powszechne i nieustannie doskonalone a ich spadające ceny stają się bardziej przystępne dla naszego społeczeństwa. Doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszym know-how i nawiązania cennych kontaktów będą Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO®Poland. Czwarta już odsłona imprezy organizowanej przez REECO Poland odbędzie się w dniach 23-25 września 2014 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI i będzie koncentrować się na takich tematach, jak: pompy ciepła, biogaz, biomasa, biopaliwa, energia wodna, wiatrowa czy geotermiczna. Dodatkowo podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną różnego rodzaju innowacje takie jak np. mobilność alternatywna.

Wstęp na targi będzie bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, którzy dokonają uprzedniej rejestracji na stronie:
http://www.renexpo-warsaw.com/404.html?&L.

Jak co roku targom towarzyszyć będzie cały szereg profesjonalnych konferencji i forów biznesowych, podczas których krajowe i międzynarodowe organy publiczne, stowarzyszenia, naukowcy oraz firmy związane na co dzień z branżą OZE zaprezentują najnowsze trendy, wyniki badań, technologie i innowacje w swoich dziedzinach. Ponadto, w tym roku już po raz trzeci zostanie przyznany puchar RENERGY® Award, nagroda dedykowana wybitnej osobowości w branży energii odnawialnej oraz firmom, które podczas targów zaprezentują najciekawsze technologie.

RENEXPO®Poland już od 2011 roku stanowi nowoczesną platformę transferu wiedzy i wymiany doświadczeń w obrębie krajowego i międzynarodowego sektora energetycznego. W ciągu zaledwie trzech lat targi organizowane przez REECO Poland zyskały w naszym kraju renomę jednego z najważniejszych wydarzeń w branży energii odnawialnej. Potwierdzeniem tego jest wielki sukces ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia. Swoją ofertę zaprezentowało wówczas 135 wystawców z kraju i zagranicy. W ciągu trzech dni teren międzynarodowej imprezy odwiedziło pond 3 800 osób oraz ponad 1280 uczestników konferencji.

Więcej informacji na: www.renexpo-warsaw.com
 
Targi Kielce od 9 do 11 czerwca już po raz piętnasty będą miejscem Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO – największej tego typu w Europie, skupiającej każdego kilkuset wystawców z całego świata. Zeszły rok to 285 firm z 13 krajów, ponad 5000 branżowych zwiedzających. Sacroexpo to największa wystawa sakralna w Polsce. W swojej 15-letniej tradycji, stanowi niezbity dowód na to, iż kultura wysoka i biznes mogą iść w parze.

sacro1

Wydarzeniu patronują między innymi Papieska Rada ds. Kultury, JE Ks Arcybiskup Józef Kowalczyk Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski oraz JE Ks. Biskup Wiesław Mering Biskup Włocławski, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego, tym bardziej, popierając przedsięwzięcie, promujące ponadczasowe wartości, takie jak ludzka wrażliwość i pasja. SACROEXPO umiejętnie łączy bowiem inspiracje w sztuce z biznesem. W przygotowanie Wystawy zaangażowana jest także Kuria Diecezjalna w Kielcach – patronat nad SACROEXPO sprawuje JE ks. Biskup Kazimierz Ryczan, Ordynariusz Kielecki.

SACROEXPO Papieski Medal dla Artysty
Wśród wielu wydarzeń kulturalnych towarzyszących wystawie, niezwykle ważnym punktem SACROEXPO jest przyznanie medalu Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum”… przez sztukę do Boga…Targi Kielce to jedyne na świecie miejsce, w którym przyznawane jest to wyjątkowe wyróżnienie. W tym roku medal trafi po raz dziesiąty w ręce artysty, który swoją sztuką zbliża ludzi do sacrum. Konkurs ma charakter otwarty – jest adresowany do osób, których dorobek wybitnie przyczynia się do rozwoju kultury europejskiej, kształtując osobowości w sferze duchowości.

W poczet dotychczasowych laureatów wchodzą tacy artyści jak Leszek Mądzik, Krzysztof Zanussi, Wojciech Kilar, Stanisław Słonina, Ennio Morricone, Stefan Stuligrosz czy Stanisław Rodziński. W tym roku Medalem wyróżnieni zostaną Mario Botta, szwajcarski architekt oraz Adam Bujak, polski artysta fotografik.
Kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Kapituły Konkursowej przychylił się do wniosku organizatorów - od dwóch lat konkurs ma rangę międzynarodową – nazwiska kandydatów napływają z całego świata.

SACROMEDIA ze specjalistami - warsztaty dla redakcji gazet parafialnych
W trakcie zeszłorocznej wystawy miały miejsce warsztaty dla redakcji gazet parafialnych, w których wzięło udział ponad 40 redaktorów z Polski i Łotwy. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, m.in. o tym, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia internetowe i nowe media w prowadzeniu gazety parafialnej i jak pisać ciekawie. Poznali także tajniki grafiki komputerowej i wzięli udział w bezpłatnej projekcji filmu „Duch” oraz dyskusji panelowej na temat mszy świętych o uzdrowienie. Finałem warsztatów był konkurs na najciekawsze hasło promujące przyszłoroczne warsztaty. I miejsce zdobyła propozycja pani Anny Szkudlarskiej z redakcji „W Promieniach Miłosierdzia” z Gostynina. Od tego roku warsztaty będą nosić zaproponowaną przez nią nazwę: SACROMEDIA – wspólnota serc i umysłów w prawdzie i modlitwie. W programie spotkania w czerwcu tego roku znajdą się między innymi zagadnienia dotyczące pisania reportażu oraz prowadzenia strony internetowej.

SACROEXPO Konferencje
Podczas targów odbywają się także liczne konferencje i seminaria branżowe. Zainteresowani mogą wziąć udział w międzynarodowych konferencjach: Międzynarodowej Konferencji o architekturze i sztuce sakralnej „Kościoły Naszych Czasów” oraz Międzynarodowej Konferencji Muzealników „Muzea naszych czasów”.

W sportowym duchu
Po raz trzeci, na boisku przy ulicy Szczepaniaka w Kielcach odbędzie się turniej SACROEXPO CUP: wywodząca się z regionu świętokrzyskiego reprezentacja Polski księży kontra wystawcy oraz kontra pracownicy Targów Kielce. Nagrodą w turnieju jest Puchar Prezesa Targów Kielce.
Tradycją wystawy stała się loteria organizowana przez Biuro Turystyczne Mistral, w której do wygrania bilety lotnicze do Rzymu. Firma przygotowała także konkurs, w którym nagrodę główną stanowi pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Po więcej informacji kliknij TUTAJ.

Źródło: Targi Kielce

Redakcja magazynu Facility Manager ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie w branży nieruchomości komercyjnych, przemysłowych i biurowych:

IV Ogólnopolskie Szkolenie Facility Management 2014
Prestiż i wizerunek nieruchomości, a skuteczne zarządzanie.
11-12 czerwca 2014, Zamek Ryn, Mazury

ryn

Na szkoleniu dowiesz się…:
1. Jak radzić sobie z bieżącą, wielowątkową pracą zarządcy/kierownika technicznego, aby nie zaskoczyły Cię nieprzewidziane problemy i koszty
2. Jak skalkulować rentowność inwestycji, aby jednoznacznie przesądzić jej opłacalność i czas po jakim się zwróci
3. Chcesz wiedzieć, jak najbardziej skutecznym zarządcom obiektów komercyjnych udało się pozyskać nowych, wysoko rentownych najemców w 2013 roku
4. Jak radzić sobie z konfliktowymi sytuacjami we współpracy z właścicielem, podwykonawcami i najemcami
5. Poznasz najlepsze rozwiązania oszczędnościowe, jakie w 2013 roku wdrożono w wybranych budynkach
6. Jak praktycznie podejść do zagadnienia oszczędności energii i jak poradzili sobie z nim Twoi koledzy z branży w minionym roku
7. Jak zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność techniczną w budynkach przemysłowych, komercyjnych i magazynowych

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
W ramach IV Ogólnopolskiego Szkolenia Facility Management będziemy gościć blisko 100 osób odpowiedzialnych za zarządzanie biurowcami, magazynami, budynkami przemysłowymi i innymi typami obiektów. Wśród nich pojawią się:
• Właściciele różnego typu budynków
• Property managerowie
• Facility managerowie
• Zarządcy nieruchomości
• Dyrektorzy i kierownicy administracyjnych
• Dyrektorzy i kierownicy techniczni

PRELEGENCI:
• Dr Bartłomiej Śliwiński, Dr Renata Gabryelczyk - Zajęcia grupowe: zarządzanie i konstruowanie procesów w obszarze Facility Management w świetle normy PN-EN-15221.
• Magdalena Majchrzak, Julita Spychalska - Nasze ekspertki opowiedzą o skomplikowanym procesie przeprowadzki firmy do nowego obiektu. Jeśli poszukujesz wiedzy na ten temat, z pewnością uzyskasz ją podczas tej prelekcji.
• Wojciech Rogala, Krzysztof Brzeziński - Case Study: Ekspercki duet od tematyki zarządzania centrami handlowymi przedstawi uczestnikom case study galerii handlowej, która boryka się z problemami w komercjalizacji i spadkami odpowiedzialności oraz dochodów.
• Zbigniew Mazurek - Warsztaty: prelegent opowie o procesie dochodzenia do porozumienia pomiędzy stronami, podczas sporządzania umów na usługi FM. Będą to praktyczne warsztaty wsparte zagadnieniami prawnymi oraz prezentacjami modeli współpracy, które każdy będzie mógł zaimplementować w swojej bieżącej działalności.
• Adam Polanowski – Zarządzanie dużym portfelem nieruchomości w praktyce.
• Zbigniew Mazurek, prof. Jerzy Mikulik - Panowie od lat są związani z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, a ich zainteresowania ściśle wiążą się z nowoczesnym oprogramowaniem dla obiektów.

PROGRAM SZKOLENIA:
PANEL WARSZTATOWY NR 1.
Utrzymanie sprawności technicznej budynków i współpraca z podwykonawcami- jak mieć wszystko pod kontrolą?

PANEL WARSZTATOWY NR 2.
Narzędzia i warsztat pracy skutecznego zarządcy/ kierownika technicznego.

PANEL WARSZATOWY NR 3.
Rentowne inwestycje w obiekcie przemysłowym, biurowym i komercyjnym.

PANEL WARSZATOWY NR 4.
Komercjalizacja obiektu i pozyskiwanie najemców w realiach rynku 2014.

PANEL WARSZTATOWY NR 5.
Kompetencje miękkie i negocjacyjne, czyli jak sobie radzić ze współpracownikami w konfliktowych sytuacjach.

PANEL WARSZTATOWY NR 6.
Gdzie szukać oszczędności w zarządzaniu obiektem przemysłowym, biurowym i komercyjnym w 2014 roku?

PANEL WARSZTATOWY NR 7.
Energooszczędności w praktyce – jak znaleźć obszary, w których mogę najwięcej zaoszczędzić?

TYLKO U NAS! Na Państwa życzenie wprowadziliśmy do agendy spotkania 3 WARSZTATY SPECJALNE!
• Warsztaty sporządzania budżetu nieruchomości - praca w grupach na przykładzie wybranego obiektu
• Warsztaty sporządzania przykładowej kampanii reklamowej dla centrum handlowego i biurowca- narzędzia, kanały, analiza cen mediów i ich skuteczności- jak zdefiniować i osiągnąć zamierzony cel?
• Warsztat kalkulacji projektu inwestycyjnego - jak oszacować czy i po jakim czasie inwestycja nam się zwróci?

Kontakt do organizatora:
Krzysztof Kogut
redaktor naczelny
Facility Manager
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 61 66 55 829
Tel. Kom. 695-899-967
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sebastian Pierzgalski
Specjalista ds. Sprzedaży
tel. +48 61/66 55 815
kom. / 48 601 325 345
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Jęchorek
Specjalista ds. Sprzedaży
tel. +48 61/66 55 894
kom. / 605 450 049
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do odwiedzenia nowego portalu termalni.pl

Termalni.pl to wyjątkowe miejsce poświęcone basenom i uzdrowiskom opartym na wodzie geotermalnej. Znajdą tu Państwo aktualne promocje oraz informacje z zakresu geotermii, zabiegów leczniczych i SPA.

Dołącz do nas na facebooku: www.facebook.com/termalni

termalni

topfb

 
poniedziałek, 19 maj 2014 10:59

PROSUMENT - szansa czy nadzieja? [FILM]

finanseOgłoszony przez NFOŚiGW program PROSUMENT wspierać ma w założeniu mikroinstalacje oparte na odnawialnych źródeł energii.
Czy spełnia nadzieje branży?
Wypowiedzi w tym temacie udzielił Michał Siembab, dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

Fotowoltaika to nowa branża w Polsce, niezbyt rozpieszczana przez krajowych decydentów.

3011341Wielkie nadzieje budził pierwszy projekt ustawy o OZE, zapalając wielu inwestorów do budowy elektrowni słonecznych. Szybko okazało się, że Polska nie będzie drugą Bawarią, a entuzjazm powoli przygasał. Na horyzoncie pojawił się jednak program PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ciekawy zapis w nowym projekcie ustawy o OZE – net metering. By zbadać nastroje firm oraz zobaczyć nowości produktowe odwiedziliśmy poznańskie targi GREEN POWER.
Na szczególną uwagę zasługiwał nagrodzony złotym medalem mikrofalownik SMA.
Zapraszamy do wideo relacji.

Dziękujemy za spotkania z redakcją GLOBEnergia podczas GREENPOWER 2014.

kolo

Prezentujemy Państwu dwa odcinki wideobloga GLOBEnergia zrealizowane podczas targów.

Fotowoltaika to nowa branża w Polsce, niezbyt rozpieszczana przez krajowych decydentów. Wielkie nadzieje budził pierwszy projekt ustawy o OZE, zapalając wielu inwestorów do budowy elektrowni słonecznych. Szybko okazało się, że Polska nie będzie drugą Bawarią, a entuzjazm powoli przygasał. Na horyzoncie pojawił się jednak program PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ciekawy zapis w nowym projekcie ustawy o OZE – net metering. By zbadać nastroje firm oraz zobaczyć nowości produktowe odwiedziliśmy poznańskie targi GREEN POWER.

Na szczególną uwagę zasługiwał nagrodzony złotym medalem mikrofalownik SMA.

Zapraszamy do wideo relacji.Ogłoszony przez NFOŚiGW program PROSUMENT wspierać ma w założeniu mikroinstalacje oparte na odnawialnych źródeł energii. Czy spełnia nadzieje branży? Wypowiedzi w tym temacie udzielił Michał Siembab, dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

forum pc 2015

solar2015

Newsletter

Chcesz otrzymywać świeże informacje o wydarzeniach i aktualnościach z branży OZE? Dodaj swój e-mail do newslettera GlobEnergia
 

Partnerzy